Skip to content

Et surere hav får denne taren til å vokse

Havforsuring påvirker planter og dyr i sjøen på ulike måter. Nå viser det seg at vår vanligste tare faktisk vil kunne trives godt i et surere hav.

I det moderne samfunnet vårt slipper vi ut store mengder CO2 til atmosfæren. Utslippene fører til at nivåene øker både i atmosfæren og sjøen, og høyere nivåer av CO2 i havvann betyr lavere pH i sjøen. Det er dette som gjør at vannet langs kysten blir surere, og prosessen kalles havforsuring. Så langt har de fleste studier vist at havforsuring påvirker marine arter og økosystemer i negativ retning, spesielt for organismer som koraller og skalldyr. Nå har forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) testet effekten av høyere CO2-nivåer på en av Norges vanligste tarearter, sukkertaren (Saccharina latissima). Og det viser seg at havsuringen faktisk får taren til å vokse.

Bra for fotosyntesen

– Den stadige økningen av CO2 i atmosfæren, med påfølgende pH-reduksjon i havene, er påfallende. Havforsuringen har blitt pekt på som den nest mest dramatiske faktoren som påvirker livet i havet, etter stigende vanntemperatur, sier Kasper Hancke, marinbiolog og seniorforsker ved NIVA.

– Imidlertid tar tare og andre alger opp CO2 i forbindelse med fotosyntesen og bruker karbonet i kombinasjon med sollys og næringsstoffer, til å vokse – akkurat som planter på land. Dette indikerer at en økning av CO2 i havet teoretisk sett kunne stimulere vekst til tare og andre alger, forklarer Hancke.

Forskernes foreløpige funn støtter denne hypotesen: Da forskerne reduserte pH-nivåene like mye som IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) har varslet at nivåene vil være i 2030, vokste taren fortere.

– Dette betyr at taren ser ut til å vokse fortere med høyere nivåer av CO2 i kystvannet. Den samlede effekten av klimaendringer på tareskogen vil imidlertid være en blanding av positive og negative påvirkninger. Dette gjør det vanskelig å forutse nettoendringen, men sannsynligvis vil havene både se annerledes ut og fungere på en annen måte i fremtiden, legger NIVA-forskeren til.

Råtnende planter gir mørkere hav

Høyere CO2-nivåer er imidlertid ikke den eneste effekten på havet vi kan forvente å se av endringer i klimaet. Klimaendringene vil sannsynligvis også føre til mer regn i tempererte områder, og kombinert med andre faktorer, kan dette føre til at mer organisk materiale finner veien til havet via bekker og elver.

– Avrenning fra elver til norske kystvann har doblet seg i løpet av de siste tretti årene enkelte steder, og nyere forskning tilsier at denne mengden vil fortsette å øke med mer enn én prosent i året, sier Hancke.

Han forklarer at elveavrenning inneholder mye organisk materiale, dels fra råtnende planter, som kan stamme fra for eksempel jordbruk eller gammelt løv. En fraksjon av dette materialet kaller forskerne CDOM, eller Coloured Dissolved Organic Matter på engelsk, og den fører til at elvevann blir gulere.

– Når det gule vannet når havet, blir vannet i kystområdene mørkere. Da vil mindre sollys slippe ned til taren og andre alger som står på bunnen og av avhengige av sollys til fotosyntesen for å vokse.

Både lys og surhet vil påvirke taren

Siden tare er avhengig av både sollys og CO2 for å vokse, understreker Hancke og forskergruppen hans hvor viktig det er at begge disse faktorene tas med i beregningene av hvordan tare kan påvirkes av klimaendringer. Forskerne undersøkte derfor den samlede effekten av surere vann og dårligere lysforhold på tare ved å dyrke dem ved ulike nivåer av surhet og organisk materiale. Resultatet viste at mindre lys alene ikke forårsaket noen vesentlig reduksjon i veksten ved dagens pH-nivå, men forskerne fant en nevneverdig gjensidig påvirkning mellom de to stressfaktorene.

– I testtankene hvor vi kombinerte surere vann med mindre lys på grunn av tilsatt organisk materiale, så vi at taren vokste mindre, forteller Hancke.

– Dette betyr at en positiv effekt av havforsuring på tarevekst kan bli motvirket av mørkere vann, hvis det mest sannsynlige fremtidsscenariet for klimaendringer slår til i kystområdene våre.

 

Originally posted at https://forskning.no/2018/04/vil-klimaendringene-positivt-pa-norske-tareskoger/produsert-og-finansiert-av/norsk-institutt-for-vannforskning